Xóa sạch plugin iThemes Security

Xóa sạch plugin iThemes Security

Các bước để xóa bỏ hoàn toàn plugin iThemes Security

Để xóa bỏ plugin iThemes Security, trước tiên các bạn cần phải backup toàn bộ dữ liệu của blog/ website (bao gồm cả mã nguồn lẫn database) để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

  • Export database thông qua phpMyAdmin.
  • Sử dụng FTP hoặc Files Manager trong cPanel/DirectAdmin để download mã nguồn về máy tính.

Tiếp theo, truy cập vào FTP hoặc Files Manager, tìm đường dẫn wp-content/plugins/better-wp-securityvà xóa bỏ thư mục better-wp-security.

Truy cập vào phpMyAdmin, tìm database tương ứng với blog/ website của bạn và mở nó ra.

Tìm các tables có tên là itsec_lockouts, itsec_log và itsec_temp. Tick chọn và drop toàn bộ 3 tables này.

Click vào table options. Tìm cột option_name và click vào để sắp xếp lại thứ tự của các record theo tên. Tìm các record có tên bắt đầu bằng “itsec“. Tick chọn các record này và xóa (delete) chúng đi.

Xong!

iThemes Security đã bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi blog/ website của bạn. Bây giờ hãy thử đăng nhập vào WordPress và kiểm tra thành quả nhé.

Chúc các bạn thành công!

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + two =