Lịch trình thanh toán Google Adsense

Lịch trình thanh toán Google Adsense

Lịch trình thanh toán Google Adsense

Chu kỳ thanh toán AdSense là hàng tháng. Bạn tích lũy thu nhập ước tính trong khoảng thời gian một tháng và sau đó vào đầu tháng tiếp theo, thu nhập của bạn sẽ được tổng kết và đăng lên số dư trên trang “Giao dịch”. Nếu số dư vượt quá ngưỡng thanh toán và bạn không có lệnh tạm ngưng thanh toán nào, bạn sẽ được thanh toán trong khoảng từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng. Lưu ý rằng thời gian chính xác bạn nhận được thanh toán sẽ tùy thuộc vào múi giờ của bạn, xem liệu ngày 21 có rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ hay không, và hình thức thanh toán bạn đã chọn.

Google Adsense: Lịch trình thanh toán Google Adsense
Google Adsense: Lịch trình thanh toán Google Adsense

Ví dụ: giả sử bạn tích lũy thu nhập ước tính trong suốt tháng 6. Trước ngày 3 tháng 7, bạn sẽ thấy tổng thu nhập cuối cùng từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 được ghi có vào trang “Giao dịch”. Sau đó, bạn sẽ được phát hành thanh toán cho thu nhập tháng 6 và bất kỳ khoản tín dụng nào khác trên số dư của mình dưới dạng một lần duy nhất vào khoảng ngày 21 tháng 7.

Theo dõi tiến trình thanh toán

Trang “Giao dịch” của bạn được cập nhật để cho biết tiến trình thanh toán. Bạn sẽ thấy các mục hàng được thêm và cập nhật trong suốt tháng khi thu nhập của bạn được tổng kết và sau đó được phát hành để thanh toán. Bạn cũng có thể nhận thấy các mục dòng khác cho các khoản thanh toán và tín dụng khác nhau. Nhấp vào hình thức thanh toán bên dưới để xem lịch trình thanh toán được tùy chỉnh của bạn.

Chuyển khoản điện tử (EFT)

Xem lại lịch hàng tháng này để biết các cột mốc thanh toán khác nhau và để tìm hiểu khi nào bạn sẽ được thanh toán hàng tháng nếu bạn đã chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản điện tử (EFT).

Monthly calendar for payment milestones

Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang “Giao dịch” của bạn. Trên trang “Giao dịch”, bạn sẽ thấy mục hàng với tổng thu nhập của mình được thêm vào các giao dịch của tháng trước đó.
Trang “Giao dịch” của bạn cũng sẽ hiển thị bất kỳ khoản khấu trừ nào có liên quan đến khoản điều chỉnh hoặc phí. Xin lưu ý rằng bạn có thể không thấy mục hàng cho các khoản khấu trừ hoạt động không hợp lệ trong quá trình tổng kết. Tìm hiểu thêm về khấu trừ hoạt động không hợp lệ.
Ngày 20: Thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất vào ngày hoặc trước ngày 20. Thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của bất kỳ tháng nào sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu có tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được chuyển sang tháng sau.
Ngày 21-ngày 26: Từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng, dòng thông báo “Thanh toán đang xử lý” sẽ xuất hiện trên trang “Giao dịch”, cho biết rằng thu nhập đang được xử lý và phát hành cho ngân hàng của bạn. Khi mục hàng này cập nhật thành dòng chữ “Thanh toán đã khởi tạo”, có nghĩa là ngân hàng của chúng tôi đã chấp nhận thanh toán và thanh toán đã được gửi để xử lý.
Bảy ngày làm việc: Bạn sẽ nhận được thanh toán trong tối đa bảy ngày làm việc sau khi thanh toán được phát hành. Nếu bạn chưa nhận được thanh toán trước cuối tháng, hãy liên hệ với ngân hàng của mình.

Nếu ngày 21 rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, thanh toán có thể được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Séc

Thanh toán bằng séc cho thu nhập của tháng trước đó của bạn được phát hành từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng và có thể mất đến 4 tuần để đến địa chỉ thanh toán của bạn.

Séc chỉ có sẵn ở các quốc gia mà EFT chưa có sẵn. Nếu bạn không thấy tùy chọn thanh toán bằng séc trong trang “Thêm phương thức thanh toán” của mình, có nghĩa là tùy chọn này chưa có sẵn tại quốc gia của bạn.

  • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang “Giao dịch” của bạn.
  • Ngày 20: Thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất vào ngày hoặc trước ngày 20. Thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của bất kỳ tháng nào sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu có tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được chuyển sang tháng sau.
  • Ngày 21-ngày 26: Đã gửi séc qua thư cho các tài khoản đủ điều kiện. Bạn sẽ thấy mục hàng “Thanh toán đang xử lý” xuất hiện trong trang “Giao dịch” của mình.

Vui lòng chờ hai đến bốn tuần để séc đến bằng thư. Thời gian đến có thể khác nhau, tùy thuộc vào dịch vụ bưu chính tại khu vực của bạn.

Chuyển tiền nhanh qua Western Union

Thanh toán bằng Chuyển tiền nhanh qua Western Union được gửi từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng và có thể nhận tại bất kỳ địa điểm Western Union nào ở quốc gia của bạn sau khi được phát hành một ngày làm việc.

  • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang “Giao dịch” của bạn.
  • Ngày 20: Thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất vào ngày hoặc trước ngày 20. Thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của bất kỳ tháng nào sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu có tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được chuyển sang tháng sau.
  • Ngày 21-ngày 26: Thanh toán được gửi đến Western Union. Bạn sẽ thấy mục hàng “Thanh toán đang xử lý” xuất hiện trong trang “Giao dịch” của mình.

Bạn sẽ cần nhận thanh toán của mình trong vòng 60 ngày sau khi phát hành, nếu không số tiền này sẽ được trả lại và ghi có trở lại vào tài khoản AdSense của bạn.

Chuyển khoản ngân hàng

  • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang “Giao dịch” của bạn.
  • Ngày 20: Thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất vào ngày hoặc trước ngày 20. Thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của bất kỳ tháng nào sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu có tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được chuyển sang tháng sau.
  • Ngày 21-ngày 26: Bắt đầu chuyển khoản ngân hàng. Bạn sẽ thấy mục hàng “Thanh toán đang xử lý” xuất hiện trong trang “Giao dịch” của mình.

Vui lòng đợi tối đa 15 ngày để việc chuyển khoản hoàn tất. Thời gian cần thiết để chuyển khoản ngân hàng đến tài khoản ngân hàng của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức ngân hàng của bạn.

Nếu ngày 21 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thanh toán có thể được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Rapida

Xin lòng lưu ý rằng nếu tài khoản của nhà xuất bản bị phát hiện vi phạm Điều khoản và điều kiện hoặc chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể giữ khoản thanh toán bất kỳ lúc nào (bắt đầu từ khi Google tiến hành điều tra các vi phạm tiềm ẩn), khấu trừ thu nhập từ tài khoản của nhà xuất bản và/hoặc hoàn phí cho các lần nhấp chuột của nhà quảng cáo nhận được trên trang web của nhà xuất bản hoặc trang kết quả AdSense cho tìm kiếm. Ngoài ra, nếu nhà xuất bản trễ hạn bất kỳ khoản thanh toán nào cho Google liên quan đến chương trình Google Ads, chúng tôi có quyền giữ lại thanh toán cho đến khi bạn giải quyết hết tất cả các khoản chưa thanh toán. Để xem mô tả đầy đủ về thời hạn thanh toán, hãy tham khảo Điều khoản và điều kiện của AdSense.
Trích dẫn nguồn: https://support.google.com/adsense/answer/7164703?hl=vi

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + one =