Code hiển thị số lượt xem bài viết

Code hiển thị số lượt xem bài viết

Mục đích thêm lượt xem bài viết vào giúp thu hút người xem, phản ánh tương tác của bài viết. Mình chắc chắn sẽ giữ chân họ lại với website của bạn.

Một chú ý nhỏ là nếu website bạn sử dụng các plugin save cache thì số lượt xem sẽ không chính xác lắm nhé.

Demo hiển thị số lượt xem bài viết.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn đếm và hiển thị số lượt xem bài viết trong wordpress mà không cần dùng đến plugin. Rất đơn giản.

Bước 1: Chèn code đếm lượt xem và get số lượt xem sau vào file functions.php

function getPostViews($postID){ // hàm này dùng để lấy số người đã xem qua bài viết
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){ // Nếu như lượt xem không có
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0"; // giá trị trả về bằng 0
  }
  return $count; // Trả về giá trị lượt xem
}
function setPostViews($postID) {// hàm này dùng để set và update số lượt người xem bài viết.
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++; // cộng đồng view
    update_post_meta($postID, $count_key, $count); // update count
  }
}

Bước 2: Các bạn dán đoạn dưới đây vào trong file single.php ngày dưới get_header();

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

Bước 3: Chèn đoạn code sau nơi bạn muốn hiển thị, ở đây mình sẽ cho nó hiển thị ở trong chi tiết bài viết nhé.

Các bạn mở lại file single.php và tìm đến đoạn code hiển thị meta post: ngày tháng, tác giả,…

<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

Như hình dưới.


Lưu lại và xem kết quả nhé.

Bạn có thể tìm đọc thêm bài viết:

Cách đo lường số lượng người truy cập vào website

 

Chúc các bạn thành công.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + ten =